หน้าแรก

อบรม PISA กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้
อบรม PISA กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 อุทัยธานี
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 อุทัยธานี
เข้าแถวเคารพธงชาติ/ปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต
เข้าแถวเคารพธงชาติ/ปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน
ประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา OBEC Special
ประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา OBEC Special
PlayPause
previous arrow
next arrow

ข่าว สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

อบรม PISA กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้

วัน เสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 อุทัยธานี

วัน อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ...

เข้าแถวเคารพธงชาติ/ปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน

วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ...

ประชุมกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา OBEC Special

วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย ...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จังหวัดอุทัยธานี

วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.45 น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ...

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ13 มิถุนายน 2024
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท7 มิถุนายน 2024
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 25675 มิถุนายน 2024
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ20 พฤษภาคม 2024
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท15 พฤษภาคม 2024
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท8 พฤษภาคม 2024
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗7 พฤษภาคม 2024
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 226 เมษายน 2024
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๓๗/ ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท26 เมษายน 2024
การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๘24 เมษายน 2024

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ24 เมษายน 2024
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ21 กุมภาพันธ์ 2024
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กรกฎาคม 2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 กรกฎาคม 2023
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256630 มิถุนายน 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256618 มกราคม 2023
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณสำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์9 มิถุนายน 2023
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ16 มิถุนายน 2022
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำระบบออนไลน์ PISA Styte ไปใช้ในสถานศึกษา13 มิถุนายน 2022

งบทดลองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

งบทดลอง (Trial Balance) เป็นงบที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ เป็นรายงานทางบัญชีที่ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งจะจัดทำขึ้นตามรอบการบัญชี กำหนดเป็นรอบ 1 เดือน

รายการ งบทดลอง ทั้งหมด

 


 

ออกแบบโดย dsite.in.th