ข้อมูลผู้บริหาร

<center><b><i class="si-user"></i> นายกนก ยนต์ชัย</b>
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br/>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท<br/><br/>
Mr.Kanok Yolchai<br/>
โทร. 08 1830 5873<br/>
E-mail : part2549@.gmail.com
</center>

<center><b><i class="si-user"></i> นายสุรินทร์ นามอยู่</b><br>
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท<br/><br/>
Mr.Surin Namyu<br/>
โทร. 08 9957 9796<br/>
E-mail : surinnamyou13@gmail.com
</center>

<center><b><i class="si-user"></i> นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต</b>
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา<br/>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท<br/><br/>
Mr.Kamsing Puyaemjit<br/>
โทร. 08 7211 3922<br/>
E-mail : kamsing592@gmail.com
</center>

ออกแบบโดย dsite.in.th