การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergity and Tranparency Assesment : OIT) 2564

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้าง- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
- ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารง ตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
โครงสร้างการบริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-หมายเลขโทรสาร
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ที่อยู่ และติดต่อ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ข่าวสหวิทยาเขตสะแกกรัง

ข่าวสหวิทยาเขตอู่ไท

ข่าวสหวิทยาเขตพนารักษ์

ข่าวสหวิทยาเขตธรรมจักร

ข่าวสหวิทยาเขตขุนสรรค์
O8Q&A (ถาม-ตอบ)แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
ร่องรอยหลักฐาน
O9Social Networkแสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
ร่องรอยหลักฐาน
facebook

O10แผนดำเนินงานประจำปี-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี

-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สพม.5

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สพม.42
O13คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย


มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนด วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน


มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสําหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน


เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน


เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17E–Serviceแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
AMSS++ : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
DMC : Data Management Center
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ งบประมาณประจําปี 1 ปีงบประมาณ


มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย


เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O19รายงานการกํากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ


เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย


เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สพม.42
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น


เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพม.42
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1)


มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง


จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)


เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพม.42
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สพม.42
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ในหน่วยงาน

เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่อง เรื่องที่ ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง ร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ การทุจริตประจําปี หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริต ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง องค์กร วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนแสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สพม.42


O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ออกแบบโดย dsite.in.th