ทำเนียบผู้บริหาร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

นายกนก ยนต์ชัย

นายกนก ยนต์ชัย

1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน

นายกนก ยนต์ชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)

นางนัยนา จันทา

นางนัยนา จันทา

3 ก.พ. 2565 - 30 ก.ย. 2565

นางนัยนา จันทา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์

27 ส.ค. 2564 - 3 ก.พ. 2565

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ภูมิลำเนาจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ๒๕๓๕

 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๓

 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ)  วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔

ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)

 • เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองทัพ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 • ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าค้อ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 • ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 • ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานดีเด่น

 • รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากสำนักนายกรัฐมนตรี

 • รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 • รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

 • ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • รางวัลโล่เสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • รางวัลยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

 • รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ”ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายรัตนชัย ศรีโกมล

นายรัตนชัย ศรีโกมล

23 ก.พ. 2564 - 27 ส.ค. 2564

นายรัตนชัย ศรีโกมล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประวัติส่วนตัว – การศึกษา

ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาพลศึกษา วิทยาลัยครูนครสวรรค์

ประวัติการรับราชการ

ปี 2564 23 ก.พ. 64 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ปี 2556 20 ก.ย. 56 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม.42
ปี 2551 1 ธ.ค. 51 – 19 ก.ย. 56 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว สพท.อุทัยธานี เขต 2
ปี 2538 6 ก.ค. 38 – 30 พ.ย. 51 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ สปอ.บ้านไร่ สปจ.อุทัยธานี
ปี 2534 8 ส.ค. 34 – 5 ก.ค. 38 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดง สปอ.บ้านไร่ สปจ.อุทัยธานี
ปี 2527 27 ส.ค. 27 – 7 ส.ค. 34 ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สปอ.ทัพทัน
ปี 2523 22 พ.ค. 23 – 26 ส.ค. 27 ครูโรงเรียนบ้านหนองขุย ส่วน อ.ทัพทัน อบจ.อุทัยธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

ตระกูลช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ.2564
ตระกูลมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ.2560