ศูนย์ COVID-19 เขตพื้นที่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  1. รายงานข้อมูล การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
  2. รายงานจำนวนนักเรียนที่ได้รับฉีดวัคซีนประจำวัน สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2564
  2. มาตรการและแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
  3. E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง มิถุนายน 2564)
  4. E-book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ฉบับเผยแพร่ กันยายน 2563 โดย กระทรวงสาธารณสุข & กระทรวงศึกษาธิการ (ป้องกัน ระลอก 2)

ช่องทางการเรียนงานข้อมูล

  1. ระบบรายงานผลออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์ COVID-19 สพฐ.
  2. ระบบรายงานแบบสำรวจความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หนังสือสั่งการ สพฐ.

ออกแบบโดย dsite.in.th